Leiden University Career Zone

LU Career Zone Ontwikkel je skills

Beïnvloeding en samenwerking

Overtuigingskracht, onderhandelen, (organisatie-) sensitiviteit, inlevingsvermogen.

Overtuigingskracht:
Er in slagen anderen te winnen voor ideeën en plannen.

 • Brengt zijn of haar voorstellen met enthousiasme.
 • Komt met relevante argumenten op het juiste moment.
 • Gaat in op vragen of twijfels bij zijn of haar gesprekspartner.
 • Hanteert verschillende argumenten en gedragsstijlen om anderen mee te krijgen, rekening houdend met cultuur, positie en achtergrond.
 • Reageert constructief op negatieve reacties door te vragen naar achterliggende argumenten.
 • Benut de juiste sleutelfiguren om mensen en groepen mee te krijgen.


Onderhandelen: 
Belangen behartigen van de eigen afdeling of organisatie, zodanig dat met behoud van wederzijds respect gunstige resultaten worden behaald. 

 • Bepaalt voor het onderhandelen de eigen grenzen en mogelijke toezeggingen. 
 • Vraagt naar doelstellingen, argumenten en onderliggende belangen van zijn of haar gesprekspartner. 
 • Geeft argumenten waarom voorstellen van zijn of haar gesprekspartner niet acceptabel zijn. 
 • Is vasthoudend in zijn of haar standpunt én zorgvuldig met betrekking tot de relatie. 
 • Zoekt actief naar win-win situaties op de langere termijn. 
 • Brengt op de juiste momenten argumenten in, oefent druk uit of brengt juist ontspanning.


(Organisatie)sensitiviteit:
Onderkennen van de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de eigen organisatie en daarnaar handelen. 

 • Spreekt de juiste persoon aan, zonder anderen te passeren. 
 • Houdt rekening met belangen van anderen. 
 • Kent en houdt rekening met de meningen en gevoeligheden in de organisatie. 
 • Houdt bij het doen van voorstellen rekening met de acceptatie binnen de organisatie. 
 • Toetst bij de juiste personen of er voldoende draagvlak is voor een voorstel. 
 • Verandert de aanpak als de cultuur van een organisatieonderdeel dat vereist.
   

Inlevingsvermogen (luisteren/sensitiviteit):
Waarnemen van en reageren op gevoelens en behoeften van anderen. 

 • Merkt het snel als er iets aan de hand is met een ander. 
 • Verwoordt gevoelens en behoeften van een ander. 
 • Gaat ook in op non-verbale signalen. 
 • Merkt effect van eigen gedrag op een ander op en past gedrag, indien nodig, aan. 
 • Geeft tijdens een gesprek ook aandacht aan de sfeer en een goede relatie met anderen. 
 • Verplaatst zich in de cultuur, positie en omstandigheden van de ander en houdt rekening met wensen, belangen en gevoelens van anderen.


Samenwerken:
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat met andere personen of groepen, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is.

 • Deelt informatie en ervaringen met anderen.
 • Biedt hulp aan wanneer collega’s daar behoefte aan hebben.
 • Levert bijdragen, ideeën of voorstellen gericht op groepsresultaten en benut daarbij de onderlinge verschillen.
 • Reageert actief en op constructieve wijze op ideeën van anderen.
 • Past zich aan de groep aan als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 • Overbrugt tegenstellingen en verschillende zienswijzen tussen personen.